press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/33

Dhamma on Lens 2

start up

บรรยากาศกิจกรรมการถ่ายภาพสื่อธรรม

Dhamma on Lens 2  | The Ancient City

21-22 มีนาคม 2558 ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ

"....ไม่มองภาพแค่ว่า "สวย"

แต่ให้ได้เรื่องราว พลัง อารมณ์ ความรู้สึก"

 

คร้ังนี้เป็นการถ่ายภาพเชิงท่องที่ยวท่องธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ได้แก่ สถาปัตยกรรม การแต่งกาย และวิถีความเป็นอยู่ของคนไทยที่มีความเกี่ยวพันธุ์กับพระพุทธศาสนา และการถ่ายมุมมองเล็กๆ ลึกๆ ของธรรมชาติส่ิงแวดล้อมต่างๆ 
 

ขอบคุณครูเชียร์ ปิ่นแก้ว และครูเอ วชิรา ที่เป็นแบบโมเดลให้

และขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ความสนุกสนานในคร้ังนี้