top of page

Dhamma on Lens 3

sangkhlaburi

บรรยากาศกิจกรรมการถ่ายภาพสื่อธรรม

Dhamma on Lens 3  | Sangkhlaburi

28-30 เมษายน 2558 ณ สังขละบุรี-พม่า

"ภาพสร้างมิตรภาพ เป็นดั่งสะพาน

ที่เชื่อมความรักเมตตาต่อกัน ปิดบังรอยแตกร้าว"

 

สรุปปิดกิจกรรมด้วยภาพถ่ายเหล่านี้ ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่จะเหลือไว้เป็นความทรงจำในเชิงรูปธรรม แต่ในความเป็นนามธรรมนั้นคือ ความสนุกสนาน กัลยาณมิตร หรือมิตรภาพ ความทรงจำที่ดี ได้เห็นความเข้าใจกันจากความหลายหลากทางวัฒนธรรม และมุมมองทางความคิดต่างๆ และที่มหัศจรรย์คือ ได้สัมผัสแห่งศรัทธาหลวงพ่ออุตมะ กับชุมชนชายแดนไทย มอญ พม่า จนผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีงามต่อสังคม

ขอบคุณสมาชิกผู้ร่วมเดินทางทุกท่านที่ร่วมการสร้างรอยยิ้ม ความเข้าใจ

ขอบคุณโยมโสภณ ฉิมจินดา ผู้แนะนำการถ่ายภาพคนแรก และเจ้าของฉายา 'มนุษย์ล้อเล่นโลก' ที่อำนวยความสะดวกทุกสิ่งอย่างในครั้งนี้

bottom of page