top of page

SO-LE | โสเหล่

graphic งานวัด #1

ภาพบรรยากาศและผลงานกิจกรรม
โสเหล่ (So-Le) กราฟิกงานวัด 1

เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
24-25 กุมภาพันธ์ - 3-4 มีนาคม 2561

l Day 1 : การเปิดโสเหร่ l
ณ วัดนาคปรก

ได้รับความเมตตาจาก
ดร.พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ
เปิดกิจกรรมให้แนวทางคิด แนวทางทำ
เพื่อให้งานนั้นออกมาร่วมสมัยลงตัว

กิจกรรมนี้ได้รับการอุปถัมภ์จาก
คุณโยมมนัสนันท์ เทียนผาสุข Nassanan Chen
และคุณแม่อานันท์ ตันติเฉลิม

มีผู้ร่วมโสเหร่ 26 รูป/คน

กิจกรรม : 
ออกแบบโปสเตอร์ ขีด เขียนด้วยมือ
แล้วลงมือทำในโปรแกรม

แนวคิด :
เพราะวัดไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปโฉมลวดลายต่างๆ
แต่ลวงลายต่างๆ รักษาวัดไว้ให้ดำรงอยู่อย่างมีรูปแบบ 
วัดคือธรรม ธรรมคือธรรมชาติ ฉะนั้นวัดคือการอยู่กับธรรมชาติ 
ฉะนั้น การออกแบบงานวัดให้ร่วมสมัย จึงควรอิงอยู่กับธรรมชาติ
.

l Day 2 : ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร l
เป็นการลงมือทำด้วยโปรแกรม Photoshop
ภายใต้แนวคิดร่วมสมัย คือ 'เรียบ งาม ง่าย'
ลดรายละเอียด รักษารากเหง้าและแก่นแท้

'เพราะคนเราไม่ได้ชอบอะไรที่รกๆ ดูยุ่งยาก
แล้วเราจะออกแบบให้รกๆ ดูยากไปทำไม'

ต้องลดรายละเอียดที่ไม่จำเป็น ไม่มีความหมายออกไป 
จัดลำดับของข้อมูลที่นำเสนอเป็น 1 2 3 
เพื่อให้คนรับสารเข้าถึง เข้าใจข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

ผลงาน :
โปสเตอร์ส่งเสริมกิจกรรมทำวันมาฆบูชา และงานที่ได้รับมอบหมาย
.

l Day 3 : ณ วัดพระเชตุพนฯ l
ได้รับความเมตตาชี้แนะแนวทางจาก
พระราชเวที ผู้ช้วยเจ้าอาวาสฯ

เนื้อหาวันนี้ คือ การแทรกซ้อนเทคนิควิธี รูปแบบ สไตล์ที่ซับซ้อนขึ้นไป แต่คงความเป็นเอกภาพของชิ้นงานให้สอดคล้องตามวัฒนธรรมพื้นถิ่น องค์กรนั้นๆ

'สิ่งใหม่เราก็สร้าง สิ่งเก่าเราก็รักษา'
ให้ดำรงคงอยู่ร่วมกันได้

ผลงาน: ออกแบบ Cover facebook วัดของตนเองและโปสเตอร์วัดโพธิ์
.
ขอบพระคุณ
พระกิตติโสภณวิเทศ : ผู้อำนวยการ
ดร.พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ : ผู้ให้แนวคิด ที่ปรึกษา
พระเอกภพ ปัญญวชิโร Ekkapob Puangpradit : ผู้ช่วยควบคุมดูแล/ถ่ายภาพ
พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวังโส Pong Jariyatam : อำนวยความสะดวกสถานที่/ผลักดันกิจกรรม
พระมหาวราวุธ ปัญญาวุฑโฒ : อำนวยความสะดวกสถานที่
พระชัยพร ชินวโร : อำนวยความสะดวกสถานที่
พระมหาปัญญา : ผู้ช่วยควบคุมดูแล
คุณมนัสนันท์ เทียนผาสุข : ผู้อุปถัมภ์กิจกรรม Dhamma on Lens

bottom of page