top of page

SO-LE | โสเหล่

GRAPHIC งานวัด #3

ภาพบรรยากาศและผลงานกิจกรรม

'โสเหล่ [SO-LE] กราฟิกงานวัด 3'
7-8, 14-15 กรกฎาคม 2561
ณ วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา เพื่อออกแบบสิ่งพิมพ์ให้ดู

‘เรียบ งาม ง่าย’


เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้สื่อสารเข้าถึงต่อคนรุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้น โดยอาศัยความคิดสร้างสรรด้วยพุทธปัญญา
คือ 'สะอาด สงบ สมสมัย (อกาลิโก)'

โดยในครั้งที่ 3 นี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10 คน
ขออนุโมทนาทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม
ร่วมกันเปลี่ยนแปลงการออกแบบสู่มุมมองใหม่ๆ

สำคัญอย่างยิ่ง ขออนุโมทนาขอบคุณ
คุณโยมมนันสนันท์ เทียนผาสุข ในการอุปถัมภ์โครงการ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานนี้จะเป็นประโยชน์

ต่องานพระพุทธศาสนาและสังคมต่อไป

bottom of page