top of page

SO-LE | โสเหล่

GRAPHIC งานวัด #4

ภาพบรรยากาศและผลงาน โสเหล่ [SO-LE] กราฟิกงานวัด 4
14-16, 21-23 กันยายน 2561 ณ วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

การออกแบบสิ่งพิมพ์งานวัดให้ดู ‘เรียบ งาม ง่าย | สะอาด สงบ สมสมัย’
เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา-กฐิน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ให้สื่อสารเข้าถึงคนยุคใหม่ได้ง่ายขึ้น

ในครั้งที่ 4 นี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15 รูป/คน จากหลายหลากที่มา หลากหลายอาราม ได้แก่ เชียงใหม่ แพร่ ชัยนาท มุกดาหาร นครราชสีมา ชลบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพฯ

ขออนุโมทนาทุกท่านที่ให้ความสนใจเป็นอย่างดี

และขออนุโมทนาขอบคุณ

คุณโยมมนันสนันท์ เทียนผาสุข
ผู้ให้การอุปถัมภ์โครงการ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานนี้จะเป็นประโยชน์

ต่องานพระพุทธศาสนาและสังคมต่อไป

bottom of page