top of page

SO-LE | โสเหล่

GRAPHIC งานวัด #8

Graphic งานวัด 8
“สื่อ (สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์) คือ สิ่งเดียวที่เป็นตัวแทนทั้งหมดของวัด ที่จะบอกเล่าเรื่องราว รูปแบบ และแนวคิดของวัดนั้นๆ ฉะนั้น ควรให้ความสำคัญ ใส่ใจรายละเอียดกับการออกแบบสื่อให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและสังคมไปตามกาลสมัย”


ขอชื่นชมในผลงานและอนุโมทนากับผู้เข้าร่วม
Sole Graphic งานวัด 8
11, 12, 14 พฤษภาคม 2564
13.00-18.00 น. (15 ชั่วโมง)


ด้วยรูปแบบออนไลน์ Online by Zoom ดังนี้
- พระสงฆ์ตัวแทนจากวัดเอี่ยมวรนุช พระนคร
- พระสงฆ์ตัวแทนจากวัดพระธาตุช่อแฮ่ฯ จ.แพร่
- พระสงฆ์ตัวแทนจากวัดโสธรวรารามฯ จ.ฉะเชิงเทรา
- พระสงฆ์ตัวแทนจากวัดธรรมมงคลฯ
- พระสงฆ์ตัวแทนจากวัดบำเพ็ญเหนือ กรุงเทพฯ
- พระสงฆ์ตัวแทนจากวัดไทรคำ จ.อุดรธานี
- พระสงฆ์ตัวแทนจากวัดใหม่เทพนิมิตร บางพลัด
- พระสงฆ์ตัวแทนจากวัดพระบาทมิ่งเมืองฯ จ.แพร่
- พระสงฆ์ตัวแทนจากวัดดอนแก้ว จ.เชียงใหม่
- จิตอาสาถวายงานวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
- จิตอาสาถวายงานวัดพระธรรมกาย

 

ขอบคุณพระโกเมนทร์ วัดพร้าวใน
จิตอาสาช่วยเป็นพี่เลี้ยงคอยให้การดูแล


อนุโมทนา

bottom of page