top of page

SO-LE | โสเหล่

GRAPHIC งานวัด #9

ในโลกความจริง เราไม่สามารถเดินทางไปหากันได้ตลอดเวลา แต่เราสามารถมองเห็นกันได้ รู้สึกสัมผัสกันได้ อยู่ทุกเมื่อในโลกออนไลน์และผ่านสื่อต่างๆ ชิ้นงานของสื่อ จึงเป็นสิ่งเดียวที่เป็นตัวแทนของวัดหรือองค์กรที่ทำให้เห็นภาพรวมของวัดหรือองค์กรนั้นๆ
 

จึงควรให้ความสำคัญในการทำ ‘สื่อ’ เพื่อส่ง ‘สาระ + ธรรมะ’ ด้วย ‘ศิลปะ + เทคโนโลยี’ ซึ่งจะส่งผลถึงภาพลักษณ์ ความละเอียดความใส่ใจของวัดหรือองค์กรและได้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น


-
[ SO-LE ] โสเหล่
G R A P H I C งานวัด ครั้งที่ 9
เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
17, 18, 20 กรกฎาคม 2564 (15 ชั่วโมง)
ด้วยรูปแบบ Online by Zoom

โปรแกรมที่จะเปลี่ยน
การออกแบบกราฟิกงานวัดให้ร่วมสมัย
ด้วยความ ‘เรียบง่าย สะอาด สงบ สมสมัย’
สะอาด=ศีล | เรียบง่าย=สมาธิ | สมสมัย=ปัญญา

ขอชื่นชมในผลงานและอนุโมทนากับผู้เข้าร่วมดังนี้:
- พระศุภศิลป์ สิริจนฺโท วัดโพธิ์ศรี จ.เลย
- พระ​ธนะ​วัฒน์​ ปัญญา​ว​ชิ​โร​ วัด​ทัศนา​รุ​ณ​สุนทริกา​ราม กรุงเทพฯ​
- นายสุริยา ทรัพย์เฮง จ.สมุทรปราการ
- พระสมชาย ชวนปญฺโญ วัดนายโรง กรุงเทพฯ
- พระสุรพงษ์ วรธมฺโม วัดฟลอริดาธรรมาราม สหรัฐอเมริกา
- พระมหาพิชัย วิชยสิริ วัดพระธาตุช่อแฮ  จ.แพร่
- พระอธิป วงษ์วัน วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่
- พระนนทวัฒน์ จนฺทโก สำนักสงฆ์เขาพะเนียง จ.สระบุรี
- พระมานพ ญาณคุตฺโต วัดไทรคำ  จ.อุดรธานี
- พระรุ่งวิกรัย ชัยวร วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
- พระสิทธิโชค สิทฺธิชโย วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
- พระอภิเทพ อริยจกฺโก ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรี จ.สระบุรี
- พระมหาโสภณ อาจิณฺณสีโล วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ
- สามเณรยุทธนา กังเง วัดดอนแก้ว จ.เชียงใหม่
- พระมหาครรชิต วุฑฺฒิสาโร วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา
- พระครูวินัยธรบุณยกร วัดศรีโสดา จ.เชียงใหม่
- นายยศวีร์ บุญญารัตน์นิธิ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่
- พระศักดิ์สยาม โชติปาโล วัดกุนนทีรุทธาราม กรุงเทพฯ
- พระพรเทพ จารถธมฺโท วัดนายโรง กรุงเทพฯ

ขอบคุณพระโกเมนทร์ วัดพร้าวใน เชียงใหม่
จิตอาสาช่วยให้การดูแล

อนุโมทนา

-
Graphic งานวัด | Dhamma on Lens


 

bottom of page