top of page

THE LOGO OF ASALHA PUJA &

BUDDHIST LENT DAY 2564 BE

ตราสัญลักษณ์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

“พระกรุณาคุณที่ส่งต่อดวงประทีปแห่งธรรม เพื่อเปิดดวงตาแห่งความรู้แจ้งโลกและความเบิกบานแก่เทวดา มนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย”

 

พระหัตถ์คู่ชี้ขึ้น ส่งมอบกงล้อ :

พระตถาคตเจ้าได้มีพระกรุณาส่งมอบธรรมจักร กงล้อแห่งพระธรรมคำสอนให้เริ่มหมุนไปเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน

 

กวางหมอบคู่ :

ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน (ป่าอันยกให้แก่หมู่กวาง และเป็นที่ชุมนุมของฤๅษี) หมายถึง สิทธิความเท่าเทียบกันของการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์และสัตว์ ซึ่งต่างก็เป็นสัตว์ร่วมโลกด้วยกัน หนึ่งชีวิตเท่ากับหนึ่งชีวิต

วงกลมดวงตา ๑ วงกลมทึบ ๔ :

ฤาษีปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ที่ได้ฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งเป็นการแสดงครั้งแรกของพระพุทธองค์หลังจากตรัสรู้ ท่านโกณฑัญญะ ได้เข้าถึงธรรมนั้น มีดวงตาเห็นธรรมเพียงผู้เดียว

 

ทั้งหมดนี้อยู่ในกรอบรูปร่างของ "ธัมเมกขสถูป" ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถาน เป็นที่ระลึกถึงพระตถาคตเจ้าที่ได้เกิดเหตุการณ์นี้ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ปัจจุบันคือ สารนาถ เมืองพาราณสี

 

รูปแบบ :

สัญลักษณ์แบบการเล่าเรื่องราว ความเป็นมา และความสำคัญ มีรายละเอียดค่อนข้างมาก นำเสนอด้วยลายเส้นสีเดียว แสดงถึงความเรียบง่าย ร่วมสมัย และนำไปใช้งานได้ง่าย โดย พระเอกชัย อริินทโม | Graphic งานวัด | Dhamma on lens เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเผยแผ่เป็นธรรมทานให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสืบไป

bottom of page