top of page
SET วันเข้าพรรษา
POSTER: วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๑
ผลงานการออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เนื่องในโอกาส  'วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๑'
เพื่อใช้ในการแชร์แบ่งปันข้อมูลข่าวสารส่งเสริมกิจกรรมทำความดี และให้ความรู้ความเข้าใจแก่พุทธศาสนิกชน โดย พระสงฆ์สามเณร ฆราวาสกลุ่ม 'Graphic งานวัด' โดยมีผลงานทั้งหมด ๑๘ ชิ้น จากผู้ร่วมออกแบบ ๕ คน คือ (Facebook user):
Ekkachai Nontree, Komen Phanoomram, Phonrawat Pk, 
Sittichai Saengaun, Arthaniti Lapakorn

ภายใต้รูปแบบ 'เรียบ งาม ง่าย' โดยอาศัยความคิดสร้างสรรด้วยพุทธปัญญา คือ สะอาด สงบ สมสมัย
สำหรับท่านที่ชื่นชอบสามารถแชร์หรือเซฟเก็บไว้ใช้ได้ตามสมควร

ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิก 'Graphic งานวัด' และ Dhamma on Lens
ที่ได้ร่วมแสดงผลงานที่ทรงคุณค่านี้
ขออนุโมทนา

'Graphic งานวัด' & 'Dhamma on Lens'
www.dhammaonlens.com
bottom of page