top of page
ปี 2556
ปี 2556

press to zoom
ปี 2556
ปี 2556

press to zoom
ปี 2559
ปี 2559

press to zoom
ปี 2556
ปี 2556

press to zoom
1/55

จากภาพถ่ายสู่ชุมชน

| ปลูกไม้ให้แม่ ปีที่ 3 |

tree for mom

12   /   08   /   2559

Dhamma on Lens ได้ร่วมสร้างสรรกิจกรรมกับชุมชน

ให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมชื่อว่า

T R E E  FOR M O M

ปลูกไม้ให้แม่ ปีที่ 3

12 สิงหาคม 2559 (วันแม่แห่งชาติ)

ซึ่งโดยปกติ Dhamma on Lens ได้ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่มี 2556, 2558 และ 2559 เป็นปีที่ 3

โดยกำหนดขึ้นในวโรกาสมหามงคล ๑๒ สิงหา มหาราชินี

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ด้วยวัตถุประสงค์ คือ


1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

2. เพื่อปรับภูมิทัศน์วัด บ้าน และชุมชน ให้มีทัศนียภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม รื่นรมย์เป็นรมณียสถาน

3. เพื่อรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์สรรพสัตว์ให้เกื้อกูลดำรงอยู่ด้วยกันได้

 

'เพราะการปลูกต้นไม้ คือ การสร้างวิหาร อารามที่มีชีวิต'

ให้แก่เทวดา มนุษย์ และสรรพสัตว์ทั้งหลายได้อยู่อาศัย

และเป็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"
.

ปีที่ 1/2556

ปลูกต้นจาน ต้นคูณ ต้นแคนา ขนาดเล็กๆ

รวมผู้บริจาคซื้อต้นไม้จำนวน 12,000 บาท

____________________________________

ปีที่ 2 / 2558

1. ต้นจาน 13 ต้น
2. ต้นคูณ 10 ต้น 
3. ต้นแคนา 20 ต้น
4. ต้นบารมี 10 ต้น
    รวมทั้งสิ้น 53 ต้น
    เป็นเงินจำนวน 16,000 บาท

____________________________________


ปีที่ 3 / 2559
1. ต้นชมพูพันธุ์ทพิย์ 25 ต้น
2. ต้นหางนกยูง 19 ต้น
3. ต้นแผ่บารมี 2 ต้น
4. ต้นจาน 2 ต้น
5. ต้นแคนา 2 ต้น
    รวมทั้งสิ้น 50 ต้น

    เป็นเงินจำนวน 30,980 บาท

____________________________________

ขอบุญกุศลที่ได้ร่วมกันปลูกนี้ จงเป็นปฏิพรย้อนสนองให้ท่านทั้งหลายที่เป็นเจ้าภาพและผู้ที่ร่วมกันปลูก จงประสบความร่มเย็นเป็นสุข สมบูรณ์พูนสุข มีธุรกิจการงานเจริญเติบโต ดั่งต้นไม้ที่ร่วมกันปลูกในคร้ังนี้ด้วยเทอญ.

ขอนุโมทนา

bottom of page