จากภาพถ่ายสู่ชุมชน

| มอบชุดนักเรียนพระพุทธศาสนา |

buddhist shirt

31   /   12   /   2560

หนึ่งในกิจกรรมของ Dhamma on Lens

ที่ได้สนับสนุนโรงเรียน คือ

มอบชุดขาวนักเรียน
สำหรับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

'วันสุข (วันศุกร์) พบพระ เข้าหาธรรม'

ให้แก่คุณครูและน้องนักเรียน
โรงเรียนบ้านโคกกลาง-บ่อหลุบ
ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา
จำนวน 170 ชุด ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้เรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา

และเป็นสื่อสัญลักษณ์แห่งการสร้างคุณงามความดี

ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียน คุณครู และบุคคลากรจำนวน 130 คน

ขออนุโมทนาบุญทุกท่าน
ที่ได้ร่วมทำบุญบริจาคสนับสนุนการทำเสื้อชุดขาว

แก่นักเรียนพระพุทธศาสนาในครั้งนี้

  • Grey Google+ Icon
  • Grey YouTube Icon

DHAMMA ON LENS

© 2020 by Dhamma on Lens