Untitled
Untitled

Untitled
Untitled

Cr_Sama Citta
Cr_Sama Citta

Untitled
Untitled

1/12

SO-LE | โสเหล่

GRAPHIC

งานวัด #2

25-26   /   05   /   2561

ภาพบรรยากาศและผลงานกิจกรรม โสเหล่ (So-Le) กราฟิกงานวัด 2

ระหว่าง 25-26 พฤษภาคม 2561 เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่การออกแบบในรูปแบบพุทธศิลป์ และจรรโลงพระพุทธศาสนา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 10 คน ขออนุโมทนายินดี กับทุกท่านที่ได้ร่วมกันเปลี่ยนแปลงการออกแบบป้ายงานวัดสู่มุมมองใหม่ๆ

 

ขออนุโมทนาขอบคุณอย่างยิ่ง คุณโยมมนันสนันท์ เทียนผาสุข ในการอุปถัมภ์โครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านทั้งหลายและสังคมต่อไป

เตรียมพบกันใหม่ใกล้เทศกาล 'วันอาสาฬหบูชา' นะครับ