Dhamma on Lens 1

start up

21  /   02   /   2558

ครั้งแรกกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายภาพสื่อธรรม

Dhamma on Lens 1 Start up

21-22 กุมภาพันธ์ 2558

ณ วัดนาคปรก และวัดนางชี ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

ด้วย Concept นี้

- ภาพแนวท่องเที่ยวรื่นเริง
- แนวบันเทิงชีวิต
- แนวความคิดปรัชญา
- แนวศาสนาและธรรม

ขอบคุณครูเชียร์ ปิ่นแก้ว และครูเอ วชิรา

ที่เป็นแบบโมเดลให้

และขอบคุณเพื่อนๆ สมาชิกทุกท่านที่ร่วมกันสร้าง

Dhamma on Lens ขึ้นมาในก้าวแรกเร่ิม

  • Grey Google+ Icon
  • Grey YouTube Icon

DHAMMA ON LENS

© 2020 by Dhamma on Lens